Navigáció
· Főoldal
· Szálláshelyek
· Galéria
· Horgászegyesület
· Híreink
· Versenycsapat
· Képek a tóról..
· Partnereink
· Kapcsolatfelvétel
· Keresés

· Hír beküldése
· Kép beküldése
· Regisztráció
Akciónk folytatódik!

Gyűjts össze 5 db, békés halas azonos fajta napijegyet és hozd vissza.
A hatodik alkalommal megvendégelünk egy horgászatra.

További információ:
Tel:+36/20/3260-986
Versenyek
ZSB versenysorozat
ZSENNYÉN TESZTELVE
Cralusso

MEDER TÉRKÉP

Időjárás előrejelzés
Ti fogtátok
Untitled Document
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Fish Farm She. ALAPSZABÁLYA

A FISH - FARM SPORT HORGÁSZEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) alapján létrehozzuk a Fish – Farm Sport Horgászegyesületet.
Az egyesület 2009. év október hó 12. napján az alábbi alapszabályt fogadta el.

I.

AZ EGYESÜLET ADATAI

1.1. Az egyesület neve: FISH – FARM SPORT HORGÁSZEGYESÜLET

1.2. Székhelye: 9766. Zsennye, 012/1. hrsz.

1.3. Jogállása: az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az egyesület célja:

- A horgászegyesületbe tartozó tagok érdekképviseletének ellátása és védelme,
- Az egyesületi tagok horgászokmányokkal való ellátása,
- Az egyesületi tagoknak jó horgászati feltételek biztosítása, a természet és a környezeti értékek védelmére való ösztönzésük,
- A horgászsport népszerűsítése, továbbképzés, fejlesztés, horgászversenyek, rendszeres programok, összejövetelek szervezése, ezzel is hozzájárulva a tagok értékes szabadidejének kellemes és hasznos eltöltéséhez,
- Kiemelt cél, hogy a gyermekeket és az ifjúságot a horgászkultúra és horgászetika elsajátításában segítsük, a természet szeretetére és a környezet védelmére, valamint a tisztességre, kölcsönös megbecsülésre neveljük. E cél elérése érdekében részükre versenyeket, vetélkedőket, összejöveteleket, gyermek és ifjúsági táborokat szervezünk és támogatjuk őket más szervezetek rendezvényein való szereplésükben.

III.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE

3.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a közgyűlés által meghatározott mértékű belépési díjat megfizeti és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A tagfelvétel előfeltétele még két meglévő tag írásbeli ajánlása.

3.2. Az egyesületnek pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

A tagfelvételi kérelem tárgyában az egyesület elnöke dönt. A felvételt elutasító döntés ellen a felvételt kérő panaszt nyújthat be az egyesület közgyűléséhez. Az alapszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén a felvételi kérelem nem utasítható el.

3.3. A tagokról az elnökség naprakész nyilvántartás vezet.
3.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával.

3.5. A kilépési szándékot a kilépést megelőző év december hó 31. napjáig írásban, ajánlott levélben kell közölni az egyesület elnökségével. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület elnöksége — alapos okból, egyéni elbírálás alapján — egészben vagy részben mentesítheti.

3.6. Kizárás folytán veszti el tagságát az a tag, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.

3.7. Az elhunyt tagot a nyilvántartásból törölni kell.

3.8. Kilépés, elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetőek.

IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, ott felszólalhat, indítványt tehet és szavazhat. Szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.

Tisztségviselőül az egyesület magyar állampolgárságú, tizennyolc évesnél idősebb és büntetlen előéletű tagja választható meg az egyéb jogszabályokban megállapított feltételek fennállása esetén.

A tagok jogosultak az egyesület által biztosított szolgáltatásokat azon meghatározott feltételrendszere szerint igénybe venni, az egyesület által szervezett közösségi rendezvényeken részt venni. Az ifjúsági-, pártoló-, és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem választhatók.

4.2. Az egyesület tagjai kötelesek:
- az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait, a horgászatra, környezetvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartani,
- a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat, valamint az egyéb díjakat határidőben megfizetni, az egyesület tulajdonát, a használatában lévő tárgyakat védeni,
- tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében,
- fogási naplót vezetni és azt az arra megállapított határidőig az egyesület vezetésének megküldeni,
- a vizek tisztasága felett őrködni és az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni.

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MÜKÖDÉSÜK

5.1. Az egyesület szervei:

a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) Felügyelő Bizottság
d.) Fegyelmi Bizottság

5.2. Az egyesület tisztségviselői:

a.) elnök,
b.) alelnök,
c.) elnökségi tag,
d.) felügyelő bizottsági tag,
e.) fegyelmi bizottsági tag.

5.3. Az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

5.4. Az 1. pont b.), c.) d.) pontjaiban felsorolt szervek tagjainak csak büntetlen előéletű, nagykorú, magyar állampolgárt lehet választani.

5.5. Az egyesület az ügyintéző és képviseleti szerveit választja. A választás ötéves időtartamra szól. A testületek és tagjaik beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha feladataikat nem látják el megfelelően, az őket megválasztó szerv által bármikor visszahívhatók.

5.6. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaik legalább fele jelen van.

a.)
A Közgyűlés

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesület érintő minden kérdésben dönthet.

A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.
A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni.

Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:
- - az elnökség szükségesnek tartja,
- - a felügyelő bizottság írásban indítványozza,
- - a tagok legalább egyharmada – a cél megjelölésével – írásban kéri.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50 % + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölendő.

A közgyűlés határozatait főszabályként egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 2/3-ának, az egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége 2/3-ának szavazata (minősített többség) szükséges.

A közgyűlés:
- elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,
- kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését, társadalmi szervezetek szövetségéhez való csatlakozást, vagy ilyen szövetség létrehozásában való közreműködést,
- megválasztja az alapszabályban meghatározott tisztségviselőket,
- megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok éves tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat, elfogadja a zárszámadási beszámolót és vagyonmérleget, felhatalmazza a elnökséget a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra,
- megtárgyalja a elnökség éves beszámolóját és meghatározza a munkájának további irányát, jóváhagyja a munkaprogramját,
- megsemmisíti az elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait,
- beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról.

A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésre pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

b.)
Elnökség

Az elnökség elnöke az egyesület elnöke.

Az egyesület elnökén, alelnökén és titkárán kívül az elnökségnek két tagja van.

Az elnökség:
- - kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészti tárgysorozatát,
- - gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
- - két közgyűlés közötti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni,
- - gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,
- - első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében,
- - szükség szerint dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról,
- - megállapítja a halfogási és horgászdobósport versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit, kijelöli továbbá az egyesület versenycsapatát és vezetőjét már szervezésű horgászversenyekre.
- - az egyesület tagjairól naprakész nyilvántartás vezet.

Az elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest tart ülést, melyet az elnök hív össz. A elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

c.)
Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak három tagja van

A felügyelő bizottság elnöke:
Komáromi Levente (1023. Budapest, Frankel Leó u. 21-23).

Lisztes Gergely (9700. Szombathely, Szent Imre Herceg u. 108/A.)
Bilák László (9700. Szombathely, Paál László u. 13.)

A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz-, és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást.
A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.

Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel – arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti 30 napon belül.

A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésein.

d.)
Fegyelmi Bizottság

A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottságnak három tagja van:

Geröly Tibor Balázs (9721. Gencsapáti, Hunyadi út 70.)
Horváth Balázs (9700. Szombathely, Kodály Z. u. 24.)
Takács Tamás (9700. Szombathely, Katona J. u. 12.)
Okles Zoltán (9600 Sárvár Kazinczy F. u. 55)

A fegyelmi bizottság elnökét a bizottság maga választja a tagjai közül.

A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai.

A fegyelmi bizottság az egyesület fegyelmi szabályzatában foglalt anyagi – és eljárásjogi szabályok szerint jár el.

A bizottság első fokon jár el az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak valamint az elnökség és felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról az elnökséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

VI.

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

Az egyesületet az egyesület elnöke képviseli.

Az egyesület elnöke: Goldmann Tamás Attila (9700. Szombathely, Szófia u. 39-41).

Az egyesület elnöke:
- - összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit és azokon elnököl,
- - ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
- - a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
- - a tagág pénzéről a kezelőket elszámoltatja, a kiadások számláit ellenőrzi
- - harmadik személyekkel a szerződéseket megköti, az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi.

Az elnököt munkájában az alelnök és a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.
Az egyesület alelnöke: Németh Krisztián (Szombathely, Rohonczi út 11. 1/7).

 

Az egyesület titkára:
- - segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, helyesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén,
- - előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
- - gondoskodik a közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyveinek vezetéséről,
- - irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,
- - szervezi az egyesület rendezvényeit.

Az egyesület titkára: Kondics Zsolt (9700. Szombathely, Károly R. u. 14/b.).

Az egyesület pénztárosa:
- - intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,
- - kezeli az egyesület pénzállományát, a számlákat, nyilvántartás, pénztárkönyvet vezet,
- - értesíti az elnököt bárminemű visszaélés gyanúja esetén,
- - előkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és az elnökség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

Az egyesület pénztárosa: Hende Sándor (9700 Szombathely, Nagy László u. 5.)

VII.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A tagok által befizetett tagdíj, valamint minden a közös célt szolgáló befizetés, adomány az egyesület vagyonát képezi.

Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból és egyéb díjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási-, ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig tartoznak felelősséggel.

Az egyesület vagyonáért, meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a pénztáros és a felügyelő bizottság elnöke a felelősek.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatásra elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályi szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. Az egyesület megszűnése setén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászati vonatkozású célra fordítható.

 

VIII.

ÜGYRENDI SZABÁLYOK

Mind a közgyűlés, mind az elnökség miden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti.

A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe.
Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt vagy vállalkozást az ügyviteli – könyvelési teendők ellátásával megbízni. E célra díjazás állapítható meg. Az elnökség könyvvizsgáló is megbízhat.

IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az egyesület bírósági nyilvántartásban vétellel jön létre.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon és a továbbiakban sem fog.

Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint felügyeletet gyakorol.

Ezt az alapszabályt az egyesület alakuló közgyűlése 2009. év október hó 12. napján fogadta el.

Kelt: Szombathely, 2009. 10. 12.
FISH - FARM SPORT HORGÁSZEGYESÜLET GDPR ALAPSZABÁLYA

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS A FISH FARM KFT. TELEPHELYÉNTÁBOROK
Horgász és Kaland TáborNYITVATARTÁS
NYITVA TARTÁS:

Kedd - Vasárnap
Hétfő szünnap
kivéve: Ünnep-, és Munkaszüneti nap

Nyári szezonban:
07.00 - 20.00 óráig

Okt.1-től–Május 1-ig:
07.00 – Napnyugtáig
(legkésőbb 20.00 óráig)

Éjszakai nyitva tartás:
(Májustól - Szeptember végéig)
Péntek – Szombat
20.00 – 06.00 óráigÉjszakai horgászat
Éjszakai horgászat a
téli nyitva tartás alatt!

...Részletek
KIEMELT PARTNEREINK